Política Integrada de Qualitat i Medi Ambient


GMZ Rubik Projectes SL té com objectiu que la Qualitat dels productes i serveis que ofereix sigui un fidel reflex de les expectatives de cada client, sense deixar en cap moment l'aposta per la protecció del medi ambient. Per això estableix, declara i assumeix els següents principis:

  1. La Qualitat final del producte lliurat al client és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTÍNUA durant tot el cicle d'obra.
  2. Cada empleat de GMZ Rubik i els seus subcontractistes, son responsables de la Qualitat de la seva feina, i de la conservació del seu entorn. El Departament de Qualitat i Medi Ambient no és només responsable d' IMPULSAR la implantació de la política i els objectius de Qualitat i Medi Ambient, comprovant la seva execució mitjançant auditories, sinó que a la vegada vetllarà per protegir i millorar el entorn en el qual es desenvolupen les seves activitats.
  3. Mantenir contactes permanents amb els clients, amb l'objecte de poder col·laborar conjuntament en la millora del Projecte executat.
  4. Mantenir contactes permanents amb els departaments de Medi Ambient involucrats en el normal desenvolupament de la seva tasca.
  5. Adoptar en tot moment les mesures necessàries per tal de garantir el compliment de tota norma medi ambiental aplicable a les nostres activitats.
  6. Reduir sistemàticament els residus, reciclant-los i reutilizant-los sempre que sigui possible, així com utilitzar de manera eficient els recursos naturals, matèries primeres i energia.
  7. Establir procediments per la revisió periòdica del compliment d'aquesta Política dins del procés de millora continua del SISTEMA INTEGRAT QUALITAT-MEDI AMBIENT.
  8. Compromís de prevenció a la contaminació.

Amb aquesta política de gestió, GMZ Rubik està tramitant la seva certificació 2001 segons norma ISO 9001/2000 i  ISO 14.001.